Termín pro návrhy CfP Digitální obrat v českých humanitních vědách

mapa není k dispozici

Date/Time
Date(s) - 15/12/2018
All Day

Zadal: Radim Hladík

Categories


Edice Studia nových médií Nakladatelství Karolinum
pod záštitou České asociace pro digitální humanitní vědy www.czadh.cz
vyhlašuje výzvu k podávání příspěvků :

Digitální obrat v českých humanitních vědách

Mnohé zahraniční kolektivní knihy se pokoušejí definovat či jinak vymezit fenomén digitálních humanitních věd, který spočívá ve využití digitálních dat a postupů k hledání odpovědí na otázky, jež tradičně patří do sféry humanitních disciplín. Kritici pak mohou namítat, že konverze historických a literárních pramenů do datového formátu a aplikace softwarových algoritmů či statistických metod se příčí esenciálně interpretativnímu postoji ke studiu lidské společnosti a kultury. Cílem nové monografie je nabídnout „praktickou“ definici digitálních humanitních věd, která bude na vybraných příkladech demonstrovat, jak digitální techniky mohou efektivně posouvat badatelské hranice a jak se vztahují ke stávajícím výzkumným programům v českých humanitních a společenských vědách. Předpokládané publikum zahrnuje jak humanitní badatele se zájmem o nové analytické techniky, tak informační vědce uvažující o možnosti interdisciplinárních aplikací. Kniha chce oslovit také studenty či experty na vědní politiku, kteří chtějí získat plastickou představu o digitálních humanitních vědách a jejich přínosu pro české akademické prostředí.

Formát

Typický příspěvek bude zaměřen na propojení konkrétního digitálního konceptu či metody a oborově specifického badatelského problému. Ukáže, jak postup inspirovaný digitálními humanitními vědami pomohl v řešení existující výzkumné otázky nebo v identifikaci nové badatelské problematiky. Původnost příspěvků se tedy bude odvíjet od jejich reflexivní povahy a zhodnocení dopadu digitální praxe na oborově relevantní tematiku. Není nutné příspěvky zakládat na originálním výzkumu a datech. Prezentace probíhajících či již ukončených projektů je vítána, ale neměla by se omezovat na prostý popis, nýbrž má ukazovat propojení takových projektů s obecnými principy humanitního a digitálního výzkumu.

Témata

 • Zaměření na humanitní, případně společenskovědní obory (historie, literatura, jazykověda, média, antropologie,…).
 • Digitální postupy např. dle taxonomie TaDiRAH:
  http://tadirah.dariah.eu/vocab/index.php
 • Bohemikální témata jsou obzvláště vítána, u cizojazyčné či mezinárodní tematiky je žádoucí vyložit její význam v prostředí českých humanitních věd.
 • Kromě tradičních výzkumných otázek lze diskutovat i širší kontext badatelské praxe a dopad digitálních technologií, např. zpřístupnění pramenů či prezentace vědeckých výsledků veřejnosti.

Styl

 • Diskutovaná specifická problematika by měla být představena tak, aby její význam byl srozumitelný i bez znalosti bezprostředního oborového kontextu.
 • Digitální postupy a metody mají být vysvětleny intuitivně, bez formálních definic a informatického žargonu.

Rozsah

 • Do 5000 slov.

Pokyny pro autory

Organizace projektu

 • Autoři mohou posílat abstrakty navrhovaných příspěvků o rozsahu 300-500 slov na e-mailovou adresu radim.hladik@fulbrightmail.org. Zasláním abstraktu autoři vyjadřují souhlas s harmonogramem knižního projektu.
 • Editor ve spolupráci s vedoucími edice Studia nových médií Nakl. Karolinum posoudí kvalitu abstraktů a jejich soulad s koncepcí projektu. Jako doplňující kritérium bude použita vzájemná koherence příspěvků. Editor následně vyrozumí autory o přijetí či nepřijetí návrhu.
 • Autoři přijatých návrhů nejpozději do stanoveného termínu vypracují plný text příspěvku. Editor poskytne autorům zpětnou vazbu s prvky peer-to-peer review.
 • Rukopis bude postoupen nakladatelem k recenznímu řízení. Na základě jeho výsledků mohou být autoři vyzváni k dalším úpravám.

Harmonogram

 • Zasílání abstraktů: do 15. prosince 2018
 • Oznámení pro autory: do 15. ledna 2019.
 • Předložení plných textů: do 1. června 2019
 • Zpětná vazba a revize rukopisů: do 31. srpna 2019
 • Recenzní řízení: září 2019

Předběžné dotazy a předčasná podání jsou vítány.

Kontakty