Stanovisko EADH k invazi na Ukrajinu

CzADH podporuje stanovisko EADH k invazi na Ukrajinu:

Vzhledem k agresi Putinova režimu proti Ukrajině odsuzuje Evropská asociace pro digitální humanitní vědy tento akt brutálního pohrdání mezinárodním právem a normami civilizovaného světa. Naše asociace chce vyjádřit plnou solidaritu s ukrajinským národem. Rozhodně podporujeme suverenitu Ukrajiny. Vyzýváme všechny lidi dobré vůle na celém světě, aby se spojili na protest proti neoprávněnému použití síly ze strany jaderné mocnosti proti jejímu sousedovi. V dnešním světě platí, že „žádný člověk není ostrov“ a žádná země také ne. Evropa se již v podobných situacích ocitla a my jako badatelé a občané nesmíme zapomínat na minulost. Je naší povinností jako badatelů vzpomínat – a dát jasně najevo, že náš protest není namířen proti všem Rusům. Jsme si totiž bolestně vědomi toho, že naši kolegové v Rusku mohou být spíše oběťmi než dobrovolnými následovníky. Vyzýváme mezinárodní akademickou obec obecně a naši komunitu digitálních humanitních věd zvláště, aby poskytla ukrajinským kolegům a ukrajinské společnosti veškerou možnou pomoc.

Pracovní výbor CzADH, 25. února 2022

EADH statement on Ukraine invasion:

In view of the aggression of the Putin regime against Ukraine, the European Association for Digital Humanities condemns this act of brutal disdain for international law and standards of the civilised world. Our Association wishes to express its full solidarity with the Ukrainian nation. We staunchly support the sovereignty of Ukraine. We call on all people of good will around the world to unite in protest against the unwarranted use of force by a nuclear power against its neighbour. In today’s world, „no man is an island“ and neither is any country. Europe has already been in similar situations and as scholars and citizens, we must not forget the past. It is our duty as scholars to remember – and to make it quite plain that our protest is not aimed at all Russians. Indeed, we are painfully aware that our colleagues in Russia may be victims rather than willing followers. We call on the international academia in general, and on our digital humanities community in particular, to extend any possible help to our Ukrainian colleagues and the Ukrainian society.