O nás

Česká asociace pro digitální humanitní vědy, z. s. (CzADH) byla oficiálně založena v červnu 2017 poté, co navázala na předchozí iniciativy o propojení jednotlivců a institucí působících v oblasti vědy, výzkumu a výuky, jež je souhrnně označována jako digitální humanitní vědy (digital humanities). V současné době CzADH zastupuje více než tři desítky badatelů a knihovníků z celé řady českých univerzit, knihoven a výzkumných ústavů. Digitální humanitní vědy jsou v rámci asociace chápány v širokém smyslu a jsou charakteristické svou interdisciplinaritou. Zahrnují odborné činnosti jako využívání digitálních metod a nástrojů k vědeckému bádání o humanitních a společenskovědních otázkách nebo k prezentaci jeho výsledků; získávání, uchovávání, propojování a zpřístupňování dat v digitální podobě s důrazem na jejich maximální otevřenost; pedagogické aplikace digitálních technologií; výzkum dějin, způsobů užití a dopadů digitálních technologií v životě společnosti i jednotlivce a v umění; výuku digitálních znalostí a dovedností, zejména s ohledem na jejich badatelské uplatnění; teoretickou reflexi digitálních humanitních věd i využití výzkumných výsledků digitálních humanitních věd v praxi.

Cílem CzADH je podporovat výzkumnou spolupráci, výměnu informací, výuku a zapojení veřejnosti ve všech oblastech digitálního výzkumu v humanitních oborech, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Jako vědecká společnost má CzADH za úkol nejen reprezentovat odborné zájmy svých členů pro tvůrce vědních a vzdělávacích politik, ale také usilovat o rozvoj digitálních humanitních věd v České republice, pečovat o jejich vysoké akademické a etické standardy a popularizovat je pro veřejnost. Aby těchto cílů dosáhla, CzADH se soustředí na poskytování diskusní platformy pro své členy, monitoring a veřejnou prezentaci různých projektů v oblasti digitálních humanitních věd nebo pořádání a spolupořádání odborných seminářů a workshopů. CzADH slouží také jako kontaktní místo pro zahraniční badatele působících v digitálních humanitních vědách.

CzADH je přidruženou organizací Evropské asociace pro digitální humanitní vědy (EADH) a plné členství v CzADH tedy zahrnuje i členství v EADH. Prostřednictvím EADH tvoří CzADH také součást celosvětové Aliance organizací pro digitální humanitní vědy (ADHO).

Pracovní výbor

  • Radim Hladík (předseda)
  • Boris Lehečka (místopředseda)
  • Silvie Cinková
  • Ondřej Tichý
  • Vojtěch Kaše

Kontrolní komise

  • Vojtěch Malínek
  • Zdenko Vozár
  • Richard Změlík