Stanovy

STANOVY 

ČESKÉ ASOCIACE PRO DIGITÁLNÍ HUMANITNÍ VĚDY, z. s.

I. Cíle a činnost Asociace

 • § 1

Česká asociace pro digitální humanitní vědy, zapsaný spolek, (dále jen „Asociace“) je spolkem studentů, vědeckých pracovníků a dalších zainteresovaných osob, jejichž cílem je napomáhat rozvoji digitálních humanitních věd ve školských a vědeckých zařízeních, ve spolcích a mezi širší veřejností v České republice. Asociace spolupracuje s českými i zahraničními spolky a institucemi věnujícími se podobné činnosti.

 • § 2

Asociace používá k prezentaci také anglický název Czech Association for Digital Humanities a akronym CzADH.

 • § 3

K předmětům studijního a badatelského zájmu Asociace patří především tyto oblasti v rámci společenských a humanitních věd, k jejichž rozvoji chce Asociace přispívat:

 1. využití digitálních metod a nástrojů k vědeckému bádání a k prezentaci jeho výsledků,
 2. získávání, uchovávání, propojování a zpřístupňování dat v digitální podobě s důrazem na jejich maximální otevřenost,
 3. právní a etické aspekty digitálního bádání a nakládání s daty,
 4. pedagogické aplikace digitálních technologií,
 5. výzkum dějin, způsobů užití a dopadů digitálních technologií v životě společnosti i jednotlivce a v umění,
 6. výuka digitálních znalostí a dovedností, zejména s ohledem na jejich badatelské uplatnění,
 7. teoretická reflexe digitálních humanitních věd,
 8. propagace a popularizace digitálních humanitních věd mezi odbornou i laickou veřejností,
 9. mezinárodní spolupráce na poli digitálních humanitních věd,
 10. podpora institucionálního a organizačního zázemí pro digitální humanitní vědy,
 11. využití výzkumných výsledků digitálních humanitních věd v praxi.
 • § 4

Asociace používá k dosažení uvedených cílů zejména následující činnosti:

 1. pořádání vědeckých konferencí na oblastní, národní nebo mezinárodní úrovni, případně jejich spolupořádání s jinými institucemi,
 2. zprostředkování výuky a osvětové činnosti v oboru digitálních humanitních věd,
 3. odborná publikační činnost,
 4. šíření informací a zpráv o dění na poli digitálních humanitních věd na oblastní, národní nebo mezinárodní úrovni,
 5. udělování ocenění za činnost na poli digitálních humanitních věd či v jejich prospěch.

II. Působnost, sídlo a organizační struktura Asociace

 • § 5

Asociace působí na celém území České republiky. Její sídlo se nalézá v Praze na adrese Jilská č. p. 236/3, 110 00 Praha 1.

Členství v Asociaci

 • § 6
 1. Členství v Asociaci má tři formy:
  a) individuální členství,
  b) kolektivní členství,
  c) čestné členství.
 2. O členství se žádá písemně v přihlášce adresované pracovnímu výboru.
 • § 7
 1. Za individuálního člena Asociace může být přijata každá fyzická osoba starší 18 let.
 2. O přijetí nebo vyloučení člena rozhoduje pracovní výbor.
 3. Každý člen má právo:
  a) volit a být volen do všech orgánů Asociace,
  b) podílet se na všech činnostech Asociace,
  c) přednostně získávat odborné informace ze zdrojů Asociace.
 4. Každý člen má povinnost v rámci svých možností pomáhat při realizaci cílů Asociace a plnit závazky, které vyplývají z usnesení její valné hromady.
 5. Členství v Asociaci zaniká dobrovolným vystoupením člena, jeho vyloučením nebo úmrtím.
 6. Pracovní výbor přistoupí k vyloučení takového člena, který vyvíjí jménem Asociace jinou činnost, než kterou předpokládají její stanovy a programové prohlášení, nebo který poruší profesní či obecně platné etické zásady, a to i přes napomenutí ze strany předsedy nebo jím pověřeného zástupce. Vyloučit lze také člena, který déle než dva roky nezaplatil příspěvky a nereaguje na upomínky.
 • § 8
 1. Za kolektivního člena Asociace může být přijata právnická osoba nebo jasně vymezená složka právnické osoby.
 2. O přijetí nebo vyloučení kolektivního člena rozhoduje pracovní výbor.
 3. Každý kolektivní člen má právo určit fyzickou osobu, s níž je v pracovněprávním či obdobném vztahu a která jej bude v Asociaci zastupovat.
 4. Fyzická osoba určená kolektivním členem k jeho zastupování je vedena v seznamu členů a vztahují se na ně v odpovídající míře práva a povinnosti individuálních členů.
 5. Každý kolektivní člen má právo odvolat fyzickou osobu, která jej v Asociaci zastupuje.
 6. Kolektivní členství zaniká dobrovolným vystoupením, vyloučením právnické osoby nebo jasně vymezené složky právnické osoby z důvodu změny jejího zaměření na jinou činnost, než kterou předpokládají stanovy Asociace a programové prohlášení, ukončením činnosti právnické osoby či jasně vymezené složky právnické osoby nebo při neuhrazení členských příspěvků déle než jeden rok.
 7. Pracovní výbor přistoupí k vyloučení takového kolektivního člena nebo jeho zástupce, který vyvíjí jménem Asociace jinou činnost, než kterou předpokládají její stanovy a programové prohlášení, nebo který poruší profesní či obecně platné etické zásady, a to i přes napomenutí ze strany předsedy nebo jím pověřeného zástupce.
 8. Při zániku kolektivního členství pozbývá fyzická osoba, která kolektivního člena zastupovala, veškerých členských práv.
 • § 9
 1. Čestným členem Asociace se může stát jednotlivec, který se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj digitálních humanitních věd v České republice či ve světě, nebo který dlouhodobě a významným způsobem působil ve prospěch rozvoje činnosti Asociace.
 2. Čestným členem Asociace se může stát se svým souhlasem osobnost navržená alespoň třemi členy pracovního výboru Asociace a schválená jednomyslným usnesením pracovního výboru nebo osoba nominovaná nadpoloviční většinou členů valné hromady.
 3. Čestný člen je zbaven povinnosti platit členské příspěvky a má právo veřejně vystupovat na valné hromadě Asociace, neúčastní se však hlasování. Čestné členství není časově omezeno, zrušení čestného členství je možné pouze ze závažných důvodů, a to jednomyslným usnesením pracovního výboru.

Valná hromada

 • § 10
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace. Tvoří ji všichni členové Asociace. Schází se nejméně jednou za rok.
 2. Členové Asociace se valné hromady mohou účastnit osobně nebo s využitím technických prostředků. V případě účasti s využitím technických prostředků určí Pracovní výbor v pozvánce na zasedání valné hromady konkrétní podmínky, které umožní ověřování totožnosti účastníků.
 3. K výlučným pravomocím valné hromady patří:
  a) volba řídících orgánů a kontrolní komise,
  b) schválení stanov a jejich změn,
  c) potvrzení či revokace rozhodnutí přijatého pracovním výborem,
  d) rozhodnutí o rozpuštění Asociace nebo o jejím sloučení s jiným spolkem.
 4. Valná hromada spolu s řídícími orgány dotváří koncepci činnosti Asociace určenou stanovami. Účastní se především tvorby programu Asociace a vyhodnocování činnosti dosavadní.
 5. Valná hromada dohlíží s pomocí kontrolní komise na hospodaření Asociace.
 6. Valná hromada je schopná se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů Asociace; po uplynutí půlhodiny od předem ohlášeného započetí schůze za jakéhokoliv počtu členů.
 7. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 8. Mimo zasedání valné hromady mohou členové Asociace přijímat usnesení také per rollam, a to korespondenční formou za využití technických prostředků, např. e-mailem. Návrh k hlasování může podat řídící orgán Asociace nebo nejméně deset členů Asociace. Organizaci hlasování per rollam zajišťují řídící orgány Asociace nebo osoba jimi pověřená. Návrh musí obsahovat alespoň text usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se mají členové spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů. Řídící orgán Asociace oznámí členům spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů Asociace.

Řídící orgány Asociace

 • § 11
 1. Řídícími orgány Asociace jsou: předseda, místopředseda a pracovní výbor, volení v tajné volbě valnou hromadou na dobu čtyř let. Statutárním orgánem je předsednictvo, tvořené předsedou a místopředsedou, kteří jsou členy pracovního výboru a zastupují Asociaci navenek. Každý z nich tak může činit samostatně. Pracovní výbor má nejméně pět členů. Na stejné období se volí až tři náhradníci. Klesne-li počet členů výboru pod pět, zvolí pracovní výbor z řad náhradníků nového člena výboru nebo svolá valnou hromadu.
 2. Kandidátní listinu pro volbu předsedy, místopředsedy, členů pracovního výboru a náhradníků sestavuje pracovní výbor. Kandidát musí být členem Asociace. Kandidáty se souhlasem nominovaného může navrhovat kterýkoli člen Asociace.
 3. Pracovní výbor je svoláván a řízen předsedou Asociace, případně místopředsedou.
 4. Pracovní výbor přijímá programové prohlášení Asociace a stanovuje výši a splatnost členských příspěvků. Pracovní výbor svolává valnou hromadu. Je povinen valnou hromadu svolat, jakmile o to požádá alespoň čtvrtina členů Asociace s hlasovacím právem.
 5. Pracovní výbor se usnáší za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů pracovního výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, a není-li přítomen, místopředsedy. Přítomní náhradníci mají poradní hlas. Pracovní výbor se může usnášet rovněž per rollam; usnesení je v takovém případě přijato, pokud se pro návrh ve stanoveném termínu vyjádří nadpoloviční většina jeho členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, a nehlasoval-li, místopředsedy.
 6. Uvolní-li se místo předsedy Asociace, vykonává jeho funkci do řádné volby nového předsedy místopředseda.
 7. K vykonávání konkrétních úkolů ve prospěch Asociace může být předsedou, místopředsedou nebo pracovním výborem pověřen kterýkoli člen Asociace.

Kontrolní komise

 • § 12
 1. Valná hromada volí na dobu čtyř let tříčlennou kontrolní komisi. Kandidátní listinu pro volbu členů kontrolní komise sestavuje pracovní výbor. Kandidáty se souhlasem nominovaného může navrhovat kterýkoli člen Asociace.
 2. Kontrolní komise sleduje hospodaření a dodržování předpisů orgány Asociace a předkládá valné hromadě kontrolní zprávu. Valná hromada udělí v případě souhlasu s kontrolní zprávou pracovnímu výboru absolutorium.
 3. Předseda Asociace, případně místopředseda, informuje členy kontrolní komise o svolání jednání pracovního výboru. Ti se porad účastní podle svého uvážení nebo na výzvu předsedy, případně místopředsedy Asociace.

Tematické skupiny

 • § 13
 1. Členové Asociace, kteří projeví zájem o užší formy spolupráce v konkrétních tematických oblastech, mohou navrhnout ustanovení tematické skupiny. Pracovní výbor na návrh předsedy Asociace ustavuje a rozpouští tematické skupiny a jmenuje i odvolává jejich vedoucí.
 2. Vedoucí tematických skupin mohou požádat o účast na poradách pracovního výboru, nebo k ní mohou být vyzváni předsedou Asociace a mohou se jich účastnit buď osobně, nebo prostřednictvím určeného zástupce. V pracovním výboru mají poradní hlas.

III. Seznam členů Asociace

 • 14
 1. V seznamu členů Asociace se povinně vedou u fyzických osob:
  a) údaje o jménu, příjmení, datu narození, zaměstnání,
  b) údaje o adrese pro doručování tištěné i elektronické korespondence, pokud možno též údaj o telefonním čísle,
  c) údaje o platbách členských příspěvků a typu členství.

Údaje uvedené v písm. a) a b) a jejich změny je člen povinen Asociaci oznámit bez zbytečného odkladu.

 1. V seznamu členů Asociace se povinně vedou u právnických osob nebo jasně vymezených složek právnických osob:
  a) údaje o názvu, sídlu a identifikačním číslu,
  b) údaje o adrese pro doručování tištěné i elektronické korespondence, pokud možno též údaj o telefonním čísle,
  c) údaje o platbách členských příspěvků.

Údaje uvedené v písm. a) a b) a jejich změny je kolektivní člen povinen Asociaci oznámit bez zbytečného odkladu.

 1. Zápis do seznamu členů se provede na základě rozhodnutí o přijetí za člena. Již zapsané údaje se vymazávají po zániku členství. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí člen Asociace pověřený pracovním výborem.
 2. Seznam členů není veřejně přístupný a je využíván pouze pro potřebu orgánů Asociace. Údaje ze seznamu lze publikovat pouze se souhlasem uvedených členů.

IV. Závěrečná ustanovení

 • § 15
 1. V případě zániku Asociace se likvidátor ve smyslu příslušných právních předpisů postará o majetkové vyrovnání pohledávek a dluhů Asociace.
 2. Veškerý majetek Asociace bude po vyrovnání všech závazků nabídnut k bezplatnému převodu na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. V případě, že nedojde k dohodě s jinou právnickou osobou, bude majetek převeden na Radu vědeckých společností při Akademii věd České republiky.
 • § 16

Tyto stanovy nabývají účinnosti přijetím valnou hromadou dne 18. listopadu 2021.

V Praze dne 18. listopadu 2021